سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

هر چه بیشتر فکر می کنم، خودخواهی بیشتری در عاشق می بینم. عاشق همه دنیا و ثروتش و راحتی ها و آسایش ها را برای معشوق خود می خواهد و معشوق را برای خویش. ظاهرا خودخواهی با عشق درهم آمیخته است و عشق را ناپاک ساخته است. چه بسا بتوان گفت که عدم رضایت عاشق به وصال معشوق با غیر، اگرچه خواسته معشوق نیز چنین باشد یا این گزینه برای سعادت وی بهتر باشد، نیز برخواسته از خودخواهی است.

شنیده ام که گفته اند که محبت مقامی بالاتر از عشق است، ولی هنوز چیزی بیش از این درباره محبت و تفاوتش با عشق نمی دانم. بهرحال نمی توان انکار کرد که واژه عشق در فرهنگ و ادبیات ما، جایگاهی بس رفیع و دیرینه دارد. از سویی دیگر، برخی برای تطهیر عشق، آن را به انواع پاک و ناپاک یا واقعی و غیر واقعی تقسیم می کنند و تلاش دارند تا بدی ها را از چهره عشق بزدایند.
من قصد نداشتم تا جای عرشیان و فرشیان را عوض کنم. تنها به نظرم رسید و مدت هاست که به نظرم می آید که عاشق خودخواه است و اگر او و منیت او از عاشقی حذف شود، دیگر ذره ای از عشقش باقی نمی ماند. این راه به خطایی است که من باید از آن پرهیز کنم. افراد در زندگی زناشویی خویش یا در دوران نامزدی و قبل از ازدواج، مکررا مرتکب چنین خطای برخواسته از خودخواهی می گردند و آن را عاشقی می نامند و علت رنجش معشوق خویش را درک نمی کنند.

درست آن است که آن بخواهیم که او می خواهد؛ اگرچه در این خواستن، ما حذف گردیم، و این عین محبت است و بسی فراتر از عشق.

                                         سپتیامانوشته شده در تاریخ پنجشنبه دوازدهم فروردینماه سال 1389 توسط سپتیاما