تبلیغات
سپتیـامـا - حرف مرد چندتاست؟
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

گاهی در زندگی به آموزه هایی برمی خورم که یا غلط هستند و یا اینکه کاربرد زمانی یا مکانی خاصی داشته اند یا دارند و ممکن است که بصورت نابجا مورد استفاده قرار گیرند. یک بار قصد کردم تا این قبیل آموزه ها را لیست کرده و نقد نمایم که البته فراموش کردم. خوبی وبلاگم این است که چون دفتر خاطراتی این تصمیم را برایم محفوظ نگاه خواهد داشت، باشد که بعدها فرصتی فراهم گردد تا به انجام این کار مبادرت ورزم.

اما حال که وارد این مبحث شدم، اشاراتی هم به موضوع و مقصود خویش خواهم داشت:

می گویند که : حرف مرد یکی است. کاربرد این حرف معمولا نه استنادی بر وفای به عهد یا تعهد بر سخن رانده شده که اصراری بر لجاجت و تصمیم 5487 غیر قابل بازگشت است هرچند که غیر منطقی باشد.

می گویم که: حرف مرد دوتاست. اگر فهمید که اشتباه کرده است، اصراری بر حرف غلط خویش نخواهد داشت.

می گویند که: تفاهم شرط خوشبختی زوجین است.

می گویم که: تفاهم شرط لازم است ولی کافی نیست. اگر طرفین تفاهم داشتند، پس آنگاه یکدیگر را به خوبی درک خواهند کرد. چه بسیار زوج های جوانی که یکدیگر را به خوبی می شناسند و به طلاق اصرار می ورزند. تفاهم به تنهایی کافی نیست و این ایثار و از خودگذشتی است که زنجیره ارزش خوشبختی مرد و زن را تکمیل می نماید. البته مشروط بر آنکه همواره یک طرفه نباشد و در مجموع از معدل متوازنی از سوی طرفین برخوردار باشد.
نوشته شده در تاریخ جمعه نوزدهم تیرماه سال 1388 توسط سپتیاما